9 :تعداد تالار
2243 :تعداد اعضا
6727 :کل کاربران
2054 :تعداد کاربران نامعلوم
2779 :تعداد کاربران خانم
1 :خانم های حاضر در روم
1894 :تعداد کاربران آقا
1 :آقایان حاضر در چت
2 :تعداد مدیران
0 :تعداد ناظرین
0 :ناظرین حاضر در روم
415 :تعداد شکلک ها
0 :تعداد افراد اخراج شده
4 :افراد حاضر در چت روم