9 :تعداد تالار
2260 :تعداد اعضا
6921 :کل کاربران
2102 :تعداد کاربران نامعلوم
2872 :تعداد کاربران خانم
1 :خانم های حاضر در روم
1947 :تعداد کاربران آقا
1 :آقایان حاضر در چت
2 :تعداد مدیران
0 :تعداد ناظرین
0 :ناظرین حاضر در روم
415 :تعداد شکلک ها
0 :تعداد افراد اخراج شده
4 :افراد حاضر در چت روم