9 :تعداد تالار
2268 :تعداد اعضا
6959 :کل کاربران
2110 :تعداد کاربران نامعلوم
2890 :تعداد کاربران خانم
0 :خانم های حاضر در روم
1959 :تعداد کاربران آقا
2 :آقایان حاضر در چت
2 :تعداد مدیران
0 :تعداد ناظرین
0 :ناظرین حاضر در روم
415 :تعداد شکلک ها
0 :تعداد افراد اخراج شده
4 :افراد حاضر در چت روم